Information om Cookies

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för dig som användare. Cookies används endast när det är nödvändigt.

När används cookies på vår webbplats?

- Vi använder cookies från tredjepartsleverantör för att kunna få statistik över hur många besökare vi har på vår hemsida och för att få fram annan statistik som gör att vi kan se hur besökarna klickar sig runt på vår hemsida. Detta är mycket vanligt och statistikverktyg som använder cookies finns på de flesta webbplatser.

- I de fall där det visas annonser på sidan kan det sparas information i cookies från tredjepartsleverantörer.

- Om en sida innehåller komponenter för sociala nätverk så som facebook och Youtube kan cookies användas av tredjepartsleverantören.

Om du vill undvika cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Integritetspolicy för kunder och samarbetspartners

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 för MD Kylcontroll AB, Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Policyn omfattar de behandlingar av personuppgifter som utförs i vår verksamhet och som avser kunder och leverantörer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsreglerna är det regelverk som finns till skydd för den personliga integriteten när personuppgifter behandlas. MD Kylcontroll värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. För att uppfylla dataskyddsreglerna har vi anpassat verksamheten efter gällande lagstiftning för att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Om MD Kylcontroll ska behandla personuppgifter inom ramen för sin verksamhet måste det finnas ett berättigat ändamål och en rättslig grund för behandlingen för att den ska vara tillåten. I annat fall ska behandlingen upphöra. Vidare strävar MD Kylcontroll efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för varje ändamål och att använda de minst integritetskänsliga personuppgifterna. Uppgifterna ska inte heller behandlas längre än nödvändigt. MD Kylcontroll skyddar alltid dina personuppgifter mot intrång och incidenter med de säkerhetsåtgärder som krävs i varje enskilt fall.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och registrerar två typer av data om dig – kunddata och affärsdata. Kunddata är grundläggande kontaktuppgifter till dig, såsom exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara information om vilka produkter eller tjänster du använder från oss och hur du använder dem, och annan information som du lämnar eller vi kommunicerar i dina kontakter med oss. Affärsdata är uppgifter som är kopplade till vilka produkter eller tjänster du erhåller från MD Kylcontroll och vad som händer när du använder våra produkter eller tjänster. Det kan handla om uppgifter för att kunna ge support, leverera eller fakturera för produkterna eller tjänsterna, men också för att registrera uppgifter kring skador och garantiåtagande.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och registrerar vissa uppgifter om dig för att kunna administrera vårt affärsförhållande, skicka relevant information samt erbjuda och tillhandahålla våra produkter eller tjänster. För att behandla personuppgifter måste det finns stöd i dataskyddsreglerna, en så kallad rättslig grund. Det betyder att det krävs att behandlingen är nödvändig för att fullgöra och administrera ett avtalsförhållande, en rättslig förpliktelse, efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till behandlingen. I de allra flesta fall behandlar MD Kylcontroll dina personuppgifter för att fullgöra och administrera vårt avtalsförhållande. I vissa fall registrerar vi kunddata för att det pågår eller planeras service/underhåll eller nyinstallation av nåt slag,och då är den rättsliga grunden en intresseavvägning. MD Kylcontroll har då ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna planera eller genomföra arbetet.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och registrerar data som a) du lämnar själv när du eller det bolag som du representerar blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss, exempelvis vid möten. b) skapas när du använder någon av våra produkter eller tjänster, till exempel när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar e-post.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Behörighet att behandla personuppgifterna har de anställda hos MD Kylcontroll som har ett berättigat skäl enligt ändamålet för behandlingen att ha tillgång till informationen. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer, fraktbolag och myndigheter, för ev. leveranser av material, anmälan och rapportering av kylutrustning innehållande F-gaser. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för andra ändamål än de som vi anger. Vi är också skyldiga att lämna ut uppgifter på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, exempelvis till skattemyndigheten eller polisen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifter sparas så länge vårt avtalsförhållande består eller så länge det finns ett berättigat skäl att underhålla vår relation baserat på möjliga samarbeten. Uppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringsunderlag och underlag för beskattning, sparas under den tid lag föreskriver.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, varför och hur vi behandlar dem. Enligt dataskyddsreglerna har du följande rättigheter:

• Rätt till tillgång (begära ett registerutdrag över vår behandling)

• Rätt till rättelse (om du upptäcker en felaktighet ska vi rätta eller komplettera våra register)

• Rätt till radering (uppgifter som inte längre behövs, där du återkallar ett samtycke eller motsätter dig en behandling där ditt intresse väger tyngre än vårt)

• Rätt till invändning (mot behandling som baseras på en intresseavvägning)

• Rätt till begränsning (t.ex. i väntan på ett beslut)

• Rätt till portabilitet (när du under vissa förutsättningar vill flytta uppgifter till en annan aktör)

• Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

 

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:

Mikael Olsson

Sidvallsgatan 7

521 36 Falköping.

Tel: 0515-184 60 / 076-11 88 461.

 Kontaktinfo

MD Kylcontroll AB
Falköping

Sidvallsgatan 7

521 36 Falköping

Telefon:0515-184 60

Smålandsstenar
Södra Nissastigen 37
333 32 Smålandsstenar
Telefon:0371-509 60

Kontakta oss & karta

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 48 andra.

MD Kylcontroll AB Falköping
Sidvallsgatan 7
521 36 Falköping
Telefon:0515-184 60
www.kylcontroll.se